close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  Yunanistan Konsolosluğu İşlemleri

  Yunanistan Konsolosluğu İşlemleri

  Yunanistan Konsolosluğuna işlem müracaatında bulunmak için öncelikle ikamet edilen ilin hangi konsolosluğun faaliyet ve yetki alanında bulunduğunun öğrenilmesi gerekmektedir. İkamet bölgesine hizmet veren konsolosluğun öğrenilmesinin ardından yetkili konsolosluktan randevu alınmalıdır. Yunanistan Konsolosluğu randevusu öncesinde müracaat edilen işleme ait gerekli evrakların hazırlanması gerekmektedir.

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri vergilendirme ikametgah tasdiknamesi

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri vergilendirme İkametgah tasdiknamesi ile ilgili maliye bakanlığının, vat1136 sayı ve 10.06.2013 tarihli, yurt dışında ikamet ettiklerini beyan eden ve Yunanistan’da hakiki gelir sağlayan hakiki şahısların, gelir vergisi kanunun 61. maddesinin, 7. paragrafına göre, sunmaları gereken belgeler hakkındaki karar. Yurtdışında ikamet ettiklerini beyan eden ve Yunanistan’da hakiki gelir elde eden şahıslar, 2012 mali yılı için (kullanım 2011) sunmaları gereken; 2013 mali yılı (kullanım 2012) ve ötesi için gelir vergi beyannamesi ile birlikte sunmaları gereken Tasdiknameyi, ikamet ettiklerini bildirdikleri ülkenin yetkili vergi dairesinden alarak, bu tasdikname ile o ülkede vergilendirildiklerini belgelemelidirler. (vergi ikametgahı) talebi bulunmaktadır.

  Türkiye ve Yunanistan ülkeleri arasında, çifte vergilendirmeden kaçınılması hakkında sözleşme imzalanmıştır. Vergilendirme ikametgahı tasdiknamesi, T.C. maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı tarafından verilmektedir.

  Maliye bakanlığı kararı (vat.1136)

  Maliye bakanlığının, vat.1136 sayı ve 10.06.2013 tarihli, yurt dışında ikamet ettiklerini beyan eden ve Yunanistan’da hakiki gelir sağlayan hakiki şahısların, gelir vergisi Kanunun 61. maddesinin, 7. paragrafına göre, sunmaları gereken belgeler hakkındaki karara göre;

  Gelir Vergi Beyannamesi

  • Tasdikname belgesi: Vergilendirme bakımından o ülke sınırları içerisinde ikamet ettiği anlaşılmalı,
  • Tahakkuk belgesi: Gelir vergisi beyannamesinin tahakkuk ettirildiğini kanıtlayan belgeye ait fotokopi, (Tahakkuk belgesi yok ise diğer ülkede sunulan gelir vergisi beyannamesi fotokopisi)

  Yetkili vergi dairesi aracılığı ile yukarıda yer alan belgelerden birinin temin edilmesi imkanı bulunmaması halinde herhangi bir resmi makam, belediye ya da yetkilendirilmiş makamdan temin edilen belge ile şahsın ikametgahının yurtdışında olduğunun belgelenmesi gerekmektedir.

  İkamet edilen ülkede tanzim edilmiş yabancı resmi evrakların yabancı devlet, lahey anlaşması imzalayan ülkeler arasında kullanılacak evrakların ise lahey anlaşması şerhi (apostil mührü) taşınması gerekmektedir.

  Lahey Anlaşması imzalanmamış ülkeler ya da Yunanistan’ın Lahey Sözleşmesi üyeliği konusunda itirazları olan devletlerden gelen resmi evraklarda itiraz kaldırılmadığı müddetçe konsolosluk tasdiki geçerli sayılmaktadır.

  Yurtdışında ikamet ederek yabancı personel olarak 89/1976 sayılı mecburi kanun hükümlerine tabi olan işyerlerinde çalışanların aşağıda yer alan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

  • Yabancı pasaportun sureti,
  • İlgili işyerinin, 89/1967 sayılı kanuna tabi olduğuna dair kararın yayınlanmış olduğu resmi gazete nüshası,
  • Çalışanın, 89/1976 sayılı mecburi kanuna bağlı olarak faaliyet gösteren şirkette çalıştığına dair belge ve işe başlangıç tarihini gösteren belge ibraz edilmelidir.

  Yukarıda bahsedilen evrakların sunulmaması ya da gecikmeli olarak sunulması halinde şahıslar Yunanistan’da ikamet etmiş sayılarak elde ettikleri gelir için Yunanistan’da vergilendirmeye dahil olacaklardır.

  Vekaletname

  Vekalet verme işlemi sırasında vekaleti veren şahsın, Yunanistan Konsolosluk memuru yanında şahsen bulunması ve kimliğini ispat eden evrakları ibraz etmesi gerekmektedir. Vekilin (yetkilendirilen kişinin) tam adının (anne ve baba adı dahil) herhangi bir vekaletnamenin tanziminde ve imzalanmasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

  Vekaletnamenin özel kullanım için talep edilmesi halinde örneği Yunanistan’daki bir noter veya avukat tarafından e-posta yolu ile Yunanistan Konsolosluğu’na gönderilmesi gerekmektedir. Vekalet veren kişinin Yunanca bilmemesi durumunda tercümana ihtiyaç duyulmaktadır. Tercümanın vekaleti veren kişinin adına belgeyi tercüme ettikten sonra her ikisi tarafından da imzalanmalıdır.

  Vekaletname işlemi için gerekli evraklar

  • Dilekçe,
  • İstek sahiplerine ait geçerli pasaport ve doğum tasdiknamesi, (Yunanistan’da doğanlar için yunan kimliği ya da belediye durumu ile ilgili tasdikname)
  • Vekilin adı soyadı, anne-baba adı, mesleki durumu, adresi, yunan kimlik numarası, kimlik tarihi ve verildiği yer,
  • Vekilin yetkilerinin detaylı açıklaması (faaliyette bulunma, satın alma, satış yapma, ödemelerin üstlenilmesi). Bu evrakların noter ya da avukat tarafından tanzim edilmesi gerekmektedir.

  Ayniyet belgesi

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri Konsolosluk yetkilileri, Yunanca ya da yabancı resmi evraklarda isimleri farklı yazılan vatandaşlar için Yunanistan’da kullanılmak üzere (Yunanca) ve Türkiye’de kullanılmak üzere (Yunanca-Türkçe tercümesi ilişkilendirilmiş) ayniyet belgesi düzenleyebilmektedir. Belgenin düzenlenebilmesi için ismin farklı yazılması sebebiyle değişikliğin gösterildiği iki belgenin (Yunanca veya yabancı dilde) sunulması gerekmektedir.

  Sabıka kaydı belgesi

  Sabıka kaydı belgesi düzenlenebilmesi için ilgili şahsın Yunanistan Konsolosluğuna dilekçe vermesi gerekmektedir. Sabıka kaydı belgesi talep eden vatandaşın daimi olarak yurtdışında ikamet etmesi durumunda verilen dilekçe Yunanistan Konsolosluğu aracılığı ile Atina savcılığına iletilmektedir. Farklı bir durum söz konusu olduğunda ise dilekçe Yunanistan Konsolosluğu vasıtası ile ilgili şahsın Yunanistan sınırları içerisinden ikamet ettiği yerin savcılığına gönderilmektedir.

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri Daimi yurtdışı ikamet belgesi

  Daimi yurtdışı ikamet belgesi (askerlik harici kullanılmak üzere) vergi dairesi, savcılık, sosyal güvenlik kurumları, %15 oranındaki mevduat faizlerinin ve Euro haricindeki para birimlerine ait vergilerden muaf tutulmak için Yunanistan Konsolosluğu tarafından düzenlenmektedir.

  Daimi yurtdışı ikamet belgesi gerekli belgeler

  Yunanistan Konsolosluğuna daimi yurtdışı ikamet belgesi düzenleme talebi sunmak için aşağıda sıralanan evrakların hazırlanması gerekmektedir.

  • Pasaport,
  • İlgili vatandaşın Türkiye’de en az 2 yıldır daimi olarak ikamet ettiğini gösteren belgeler (kredi kartı işlemleri, vergi beyanları, iş veya konu sözleşmeleri vs.),
  • Eğer varsa önceki daimi yurtdışı ikamet belgesi fotokopisi.

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri Bekarlık belgesi

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı uyruklu vatandaşlar ile resmi nikah kıyabilmesi için yabancı uyruklu vatandaşların bağlı oldukları konsolosluktan bekarlık belgesi talep etmeleri gerekmektedir.

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri Yunanistan Konsolosluğuna bekarlık belgesi talep edilebilmesi için aşağıda yer alan evrakların hazırlanması gerekmektedir.

  • Nüfus kaydının bulunduğu Yunan belediyesinden alınmış evlenme izin belgesi aslı,
  • Geçerli yunan pasaportu.

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri doğum işlemleri

  Yunan vatandaşlarının Yunanistan Konsolosluğuna doğum belgesi düzenlemesi talep etmeleri için yurtdışında çocuk sahibi olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Doğumun kayıt edilebilmesi için işlemin doğumun ilgili konsolosluğun yetki alanında gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Doğum kayıt işlemi için ebeveynlerin evliliğinin daha önceden Yunanistan’da kayıt ettirilmiş olması gerekmektedir.

  Yunanistan Konsolosluğu tarafından doğum işlemleri için talep edilen evraklar aşağıda sıralandığı gibidir.

  • Türk hastanesinden alınmış olan doğum belgesi aslı (ebeveynlerden biri Türk vatandaşı ise),
  • Ebeveynlerin Yunanistan’ın yetkili belediyesinden almış olduğu nüfus kayıt örnekleri,
  • Eğer varsa ebeveynlerin Yunan pasaportları.
  • Evlilik beyanı ile birlikte veya evlilik beyanından kısa bir süre sonra doğumun ibraz edilmesi gereken durumlarda, nüfus kütüğünden alınan kayıt belgelerinin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.
  • Varsa kilisenin vaftiz belgesi,
  • Pasaport (talep eden kişinin)

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri evlenme işlemleri

  Türkiye sınırları içerisinde Ekümenik Patrikhanesine bağlı bir metropol kilisesinde dini nikah kıymış olan veya herhangi bir belediye dairesinde resmi nikah kıymış olan Yunan vatandaşlarının evlenme sicil örneği belgelerinin düzenlenmesi için Türkiye’de bulunan Yunanistan Konsolosluklarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  Yunanistan Konsolosluğu evlenme sicil belgesi düzenleme işlemleri için aşağıda yer alan evrakları talep etmektedir.

  • Dini nikah kıyılması durumunda Ekümenik Patrikhanesi ya da metropol kilise biriminden alınmış olan evlilik cüzdanı aslı veya resmi nikah kıyılması durumunda T.C belediye dairesi tarafından verilmiş olan evlilik cüzdanı aslı (her iki cüzdan içerisinden de eşlerin kaçıncı evliliği olduğu belirtilmelidir.),
  • Eşlerin ikisine de ait Yunanistan yetkili nüfus idaresinden alınmış olan nüfus kayıt örnekleri.

  Mülkiyet Sahipleri

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri Yunanistan’ı geçici olarak ziyaret eden ve daimi ikametleri dış ülkede bulunan kişilerin (Yunanistan veya yabancı uyruklu vatandaşlar) mülkiyetlerine ait hususi taşıtlarının Yunanistan’da dolaşımlarına ait düzenlemeler aşağıda belirtildiği gibidir.

  Yunanistan’ı ziyaret eden kişiye ait özel kullanım taşıtlarının ithallerine ve kullanımlarına harç ve vergi talep edilmeksizin izin verilmiştir. Geçici ithal ve kullanma statüsü çerçevesinde kalma süresi her on iki ay için, devamlı olsun ya da olmasın altı (6) ay olarak tayin edilmiştir. Söz konusu taşıtın, Yunanistan’da mülkiyet sahibinden başka bir üçüncü kişi tarafından kullanılmasına izin verilmemektedir.

  Belirtilen kısıtlamaların ihlal edilmesi durumunda para cezası ve yaptırımları uygulanmaktadır. Mülkiyet sahibi, yetkili makamlar tarafından talep edildiği takdirde, daimi ikamet yerini ve aracın Yunanistan’a giriş tarihini ibraz etmek durumundadır.

  Dolaşım izninin sona ermesi

  İzin verilen 6 aylık dolaşım izninin sona ermesinin ardından araçlar Yunanistan sınırları içerisinden çıkarılmalı ve ardından tekrar gönderilmeli veya yetkili gümrük makamları tarafından el konulmalıdır (24 aylık süreyi aşamaz). Mülkiyet sahibinin trafiğe çıkması engellenen araç ile 12 aylık süre içerisinde diğer 6 aylık sürede tekrar trafiğe çıkabilmesi için dış ülkede bulunan ikamet adresinde yaşadığını ispat etmesi gerekmektedir.

  Yetkili gümrük makamları tarafından 24 aylık süre ile araca el konulması durumunda, mülkiyet sahibinin yasal yollar ile araç için gerekeni yapmaması halinde araç aranmayan statüsünde tanımlanmaktadır.

  Apostille

  Apostille, 1961 yılında imzalanan lahey uluslararası sözleşmesi ile birlikte bir evrakın yabancı ülke makamları tarafından kabul edilmesi, evrakın gerçekliğinin tescil edilmesi, resmileşmesi için belgeleri mühürleme işlemidir. Türk makamları tarafından tanzim edilmiş evrakların Yunan makamları tarafından kabul edilmeleri için gerekli apostil belgesi Türkiye’de kaymakamlık ve valilikten alınabilmektedir.

  Yunanistan resmi makamlarına ibraz edilecek tüm evrakların Türk noterleri tarafından tasdik edilmesinin ardından apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir.

  Apostille Mührü

  • Evrakın menşei bulunduğu ülke,
  • Evrakı imzalayanın adı ve sıfatı,
  • Belgenin hazırlandığı yer ve tarihi,
  • Belgeyi tanzim eden makam,
  • Belgenin numarası,
  • Belgeyi tanzim eden makamın imzası ve mührü,
  • İmzasız evraklar durumunda mührü koyan makamın adı bilgilerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri Apostil mührü gereken evrakları

  • Sağlık raporları yetkili sağlık müdürlüğü ve müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra apostille mühürlenmelidir.
  • Ticari evraklar yetkili sanayi ve ticaret odası tarafından onaylanmasının ardından apostil mührü ile tasdik edilmelidir.
  • Yüksek veya akademik eğitim kurumlarından alınmış olan diplomanın kurumun merkez yönetici tarafından doğrulanmasının ardından apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir.
  • Nüfus müdürlüğü tarafından tanzim edilen evrakların apostil mührü ile tasdik edilmesi gerekmektedir.

  Yunanistan Konsolosluğu işlemleri hakkında yukarıda yer alan yazımızda sizlere bilgilendirme yapmaya çalıştık. Hermes Vize bir danışmanlık şirketi olarak vize başvuru işlemlerinde hizmet verebilmektedir.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!