close
Üye Girişi
close
Onay Kodu
Kodu girmeniz için kalan süre
04:58
Hızlı Erişim
close white
İlgili Sonuçlar

  KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni

  GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

  İşbu beyan Hermes Vize Hizmetleri A.Ş’nin (“Şirket veya Hermes Vize “ olarak anılacaktır.) Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Vize Merkezi veri sorumlusu olarak, gerek başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, gerekse 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

  I- Veri Sorumlusu Kimdir?

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu aynen “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi” şeklinde tanımlanmaktadır. Kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Hermes Vize Hizmetleri A.Ş (MersisN:0925078440300001) (“Şirket”) (Hermes Vize @hs01.kep.tr) tarafından hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun toplanıp işlenmektedir.

  II- Hermes Vize Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir Ve Hangi Amaçla İşlenmektedir?

  İşbu Tablo-1‘ de belirtilen veriler Yabancı ülke Konsoloslukları ve Büyükelçilikleri , vize başvuru merkezleri tarafından istenmekte olup, Hermes Vize tarafından işlenen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel (sabıka kaydı) veriler, verilen hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgilidir. İşbu sebeple aşağıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir.

  TABLO-1

  İlgili kişiye ait;Ad- Soyad, Cinsiyet, Kızlık Soyadı, TC Kimlik No veya Pasaport No,Doğum Yeri, Doğum Yılı, Uyruk, Medeni Durum, Sabıka kaydı, İkametgah Adresi, İletişim bilgileri, Sosyal Medya Kullanıcı isimleri, mezun olunan okul, adresi, telefon numarası; İş yeri unvanı, İş Yeri adresi, Maaş Bilgisi, Vatani Görevin Yapıldığı yer; Ebeveyn Ad- Soyadı, Ebeveyn Doğum yılı, Ebeveyn Uyruk Bilgisi, Eş -Çocuk ad soyadı, Eş- Çocuk  Uyruk Bilgisi, Eş – Çocuk Doğum Yılı; Birlikte seyahat edilecek kişinin Ad- Soyadı , Uyruk bilgisi

  Hermes Vize , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

  Kişisel verileriniz;

  • Tüm dünya ülkeleri vize işlemleri ile ilgili danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Tüm dünya ülkeleri vize başvuru sürecinde ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  • Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de oturum ve çalışma izni ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  • Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye ile ilgili vatandaşlık ve vize başvuru sürecinde ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  • Tur satışı, seyahat organizasyonu, bilet satışı, seyahat sigortası gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Kanunlarda açıkça öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mesleki ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi;
  • Ticari ilişkilerimizin, ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi;
  • Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi;
  • Şirketimizin kurumsal işleyişinin sağlanması;
  • İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması;
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde yararlandırmak (çeşitli istatistik, analiz ve değerlendirmelerin yapılması) ve haberdar etmek (çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, duyuru ve bilgilendirmeler yapılması) için çalışmaların gerçekleştirilmesi;
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talepleriniz, ihtiyaçlarınız, kullanım alışkanlıklarınız ve isteklerinize göre özel hale getirilerek önerilmesi;
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve icrası,
  • Şirketimizin bilişim sistemlerinin çalışırlığı ve bilgi güvenliğinin sağlanması ile bunun için gerekli veri tabanlarının oluşturulması;
  • Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması ile talep ve şikayet yönetiminin sağlanması,

  Amaç veya amaçlarıyla işlenmektedir.

  III- Hermes Vize Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi  Amaçla Aktarmaktadır ?

  Hermes Vize kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

  Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk v.b. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara, Yabancı ülke Konsoloslukları, Büyükelçilikleri ve bu kurumlar tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

  Yukarıda belirttiğimiz aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

  Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

  IV- Hermes Vize ’nin Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

  Hermes Vize , kişisel verileri websiteleri, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

  Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; şirketimize iletilen muhtelif belgeler, iş başvuru formları, müşteri bilgi formları, posta ve e-postalar; çağrı merkezi, şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, mobil uygulamalar, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları;

  Şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler ile istihdam şirketleri ve iş arama portalları gibi muhtelif kanallar aracılığıyla ve KVK Kanunu’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; (i) veri sahibinin açık rızası, (ii) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (iii) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden birine veya bir kaçına dayalı olarak işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır ve Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

  V- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

  Hermes Vize , KVK Kanun’un 10. maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.
  Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve başvurularınızı web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak “Rumeli cad., No: 78/12 Osmanbey, Şişli /İstanbul” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir veya Noter kanalıyla ya da güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda Hermes Vize @hs01.kep.tr kep adresinden iletebilirsiniz.  Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Hermes Vize başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  Şirketimiz talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

  Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

  VI- Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

  Hermes Vize ’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Vize Merkezi’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

  VII- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

  Hermes Vize , işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

  Hermes Vize tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Hermes Vize , veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  Hermes Vize , tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

  Hermes Vize , tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

  Hermes Vize , Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

  VIII- Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

  Hermes Vize, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme web sitemiz üzerinden yapılacaktır.

  Bize Ulaşın!

   × WhatsApp'tan Bize Yazın!